Villaägarnas Samfällighetsservice berättar mer om samfälligheter

1Hur bildar man en samfällighet?

Det vanligaste är att samfälligheten bildas i samband med att ett område byggs. När kommunen planerar att det ska finnas gemensamhetsanläggningar i ett nytt område fastställer Lantmäteriet i ett anläggningsbeslut vilka fastigheter som ska ingå i samfälligheten. Ofta bildas en samfällighetsförening i samband med att samfälligheten bildas. Rent praktiskt innebär det att när de boende flyttar in övertar de ansvaret för skötseln av det som är gemensamt. I äldre områden förekommer även samverkan genom en ekonomisk förening. En samfällighet kan också bildas på initiativ av ett antal fastighetsägare i ett område, om de har något gemensamt som de vill förvalta, till exempel en väg i ett fritidshusområde.

 

2Vad händer om en delägare som är skyldig föreningen pengar flyttar och en ny flyttar in i huset?

Överlåts en delägarfastighet till en ny ägare är den nye ägaren solidariskt ansvarig med den förre ägaren för obetalda belopp som påförts den förre ägaren innan äganderättsövergången skedde och som förfallit till betalning senare än ett år före tillträdesdagen. Styrelsen kan alltså kräva den nye ägaren på pengar och sedan får den nye ägaren i sin tur vända sig emot den förre ägaren för kompensation.

3
Är det möjligt för en delägare att friköpa gemensam tomt tillhörande samfällighet för att göra sin egen tomt större? Hur går man tillväga i sådana fall?

En samfällighetsförening kan sälja mark med stöd av ett stämmobeslut med två tredjedelars majoritet, om ej annat är stadgat. För att stämmobeslutet ska vara giltigt krävs att det inte strider mot gemensamhetsanläggningens syfte enligt dess anläggningsbeslut. D.v.s. att en markförsäljning går stick i stäv med den förvaltning som ska bedrivas på den gemensamma marken. Vid köp av del av fastighet måste fastighetsbildning sökas hos lantmäteriet inom sex månader. I ert fall troligen en fastighetsreglering där man reglerar in marken i fastigheten.

 

4Hur ska stadgarna i en fastighetsförening se ut?
Man måste inte använda lantmäteriets normalstadgar men många gör det eftersom det är smidigt. Däremot kan ni inte skriva vad ni vill i stadgarna utan måste anpassa er efter lagen om förvaltning av samfälligheter. I 28 § i nämnda lag står det att:

Stadgar för samfällighetsförening skall ange:

  • Föreningens firma,
  • Samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen.
  • Den ort där styrelsen skall ha sitt säte.
  • Hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt grunderna för dess beslutförhet.
  • Hur revision av styrelsens förvaltning skall ske.
  • Föreningens räkenskaps-period.
  • Grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket (underhålls- och förnyelsefond).
  • Hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas.
  • Det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom ävensom den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas.

Stadgarna får inte heller innehålla föreskrifter som strider mot lag.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *